Linux phân chia bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) thành các ngăn nhớ gọi là các trang (pages). Để giải phóng RAM, Linux có thể sử dụng swap để copy các page này xuống ổ cứng. Linux swap giúp cho hệ thống có thêm được nhiều bộ nhớ hơn.

Để đảm bảo tối ưu server thì không nên sử dụng swap với những ổ cứng bình thường, tốt nhất nên sử dụng nếu như server của bạn sử dụng ổ cứng SSD. Dung lượng file swap tốt nhất nên gấp đôi lượng RAM vật lý của server.

Để thực hiện việc tạo file swap trên Ubuntu 12.04, các bạn thực hiện theo các bước bên dưới

Kiểm tra file swap

Trước khi tiến hành tạo file swap cần kiểm tra xem hiện tại hệ thống đã tạo file này hay chưa bằng cách chạy:

sudo swapon -s

Nếu không có file swap nào thì hiển thị:

Filename				Type		Size	Used	Priority

Kiểm tra dung lượng trống

Sử dụng lệnh df để kiểm tra dung lượng trống

df
Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/sda    20907056 1437188 18421292  8% /
udev       121588    4  121584  1% /dev
tmpfs       49752   208   49544  1% /run
none        5120    0   5120  0% /run/lock
none       124372    0  124372  0% /run/shm

Tạo swap file

Chạy lệnh dd. Ở đây mình tạo 1GB swap cho VPS 512RAM

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1024k

Tạo phân vùng swap

sudo mkswap /swapfile

Kết quả

Setting up swapspace version 1, size = 1048572 KiB
no label, UUID=f79c0154-084b-4095-a846-88dfcdabbb60

Activate swap

sudo swapon /swapfile

Thông tin swap file

swapon -s
Filename				Type		Size	Used	Priority
/swapfile                file		262140	0	-1

Thiết lập swap tự động được sử dụng mỗi khi reboot lại server.

echo /swapfile none swap defaults 0 0 >> /etc/fstab
echo vm.swappiness = 0 >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p

Bảo mật file swap bằng cách chmod

sudo chown root:root /swapfile 
sudo chmod 0600 /swapfile

 

DMCA.com