Có nhiều cách để nhúng PHP vào tài liệu html. trong PHP có các cách như sau : 

- Cách 1

1
2
3
<?php
 // Viết code PHP ở đây
?>

- Cách 2 

1
2
3
<?
 // Viết code PHP ở đây
?>

- Cách 3 

1
2
3
<script language="php">
 // Viết code PHP ở đây
</script>

Trong 3 cách thì cách 1 đúng chuẩn nhất và thường được dùng nhất. Tiếp đến ta tạo fileindex.php trong forder test theo đường dẫn C:\xampp\htdocs\test\index.php với nội dung như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<html>
<head>
 <title>Hello world PHP code</title>
</head>
 
<body>
 
<?php
     echo "<h2>Hello world</h2>";
?>
 
</body>
</html>

- Lưu lại và mở trình duyệt lên gõ link đến file index.php mà chúng ta vừa viết :http://localhost/test/index.php
và đây là kết quả


- Có thể chèn bao nhiêu cặp thẻ <?php ?> vào tài liệu  html ? câu trả lời là bạn có thể chèn bao nhiêu thẻ tuỳ ý và chèn vào chỗ nào mà bạn cần xử lý. ví dụ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<html>
<head>
 <title>Hello world PHP code</title>
</head>
 
<body>
     <div id="header">
         <?php
              echo "<h2>Hello world</h2>";
         ?>
     </div>
     <div id="content">
         <?php
              echo "Content here";                               
         ?>     
     </div>
<?php
    // code here
?>
</body>
</html>

- Đây là đoạn mã code PHP căn bản nhất khi chúng ta mới học lập trình PHP, tuy vậy nhưng nó phần nào giúp các bạn hiểu được cách nhúng mã PHP vào tài liệu html, câu lệnh cơ bản của PHP , tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược tổng quan về ngôn ngữ PHP này

Tổng quan về PHP 

- Trong PHP kết thúc câu lệnh bằng dấu chấm phẩy " ; "
- Xuất dữ liệu ra màn hình bằng câu lệnh " echo " hoặc " print"

1
2
3
4
<?php
    echo "dim.vn"; // dim.vn
    print "dim.vn"; // dim.vn
 
?>

- Nối chuỗi với chuỗi hoặc chuỗi với biến bằng dấu chấm " . " hoặc dấu phẩy " , "

1
2
3
4
5
6
<?php
    $firstname = "Nguyen Van"
    $lastname  = "A";
    $fullname  = $firstname.$lastname; // nối biến
    $address   = "Cau giay "." - "."Ha Noi"; // nối chuỗi
?>

- Ghi chú một hoặc nhiều dòng lệnh trong PHP

1
2
3
4
<?php
    // Ghi chú một dòng lệnh
    /* Ghi chú nhiều dòng lệnh */
?>

 

DMCA.com